Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SCHOOLCHAT – OMMH Scandinavia AB

Version, 2016-01-08

Dessa användarvillkor gäller för användning av applikationen SchoolChat som tillhandahålls av OMMH Scandinavia AB. Genom användande av applikationen accepteras dessa villkor.

1. Definitioner:
”Användaren” avser den fysiska eller juridiska person som använder SchoolChat.

”Skola” avser i detta avtal alla typer av organisationer, företag eller kommuner som tillhandahåller någon form av utbildningsverksamhet.

”Produkten” avser den digitala applikationen SchoolChat som OMMH Scandinavia AB tillhandahåller.
”SchoolChat-material” avser det material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som OMMH Scandinavia AB tillhandahåller i Produkten.
”Användargenererat material” avser det material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Användaren och/eller dess elever/personal publicerar i Produkten.

2. Beskrivning av Produkten
2.1 Dessa användarvillkor gäller dig som privatperson eller dig och den Skola som du representerar. Genom att använda produkten godkänns dessa användarvillkor.

2.2 Produkten innehåller bilder, texter, videoklipp, musik eller annat material som OMMH Scandinavia AB tillhandahåller. För innehåll och utformning av SchoolChat-material svarar OMMH Scandinavia AB. OMMH Scandinavia AB förbehåller sig rätten att göra ändringar och uppdateringar i Produkten.

2.3 OMMH Scandinavia AB använder s.k. kakor (cookies) i sin Produkt. Om Användaren inte samtycker till användandet av kakor, kan Användaren inte att kunna använda Produkten som tillhandahålls på Internet.

3. Upplåtelser och rättigheter
3.1 OMMH Scandinavia AB upplåter till Användaren en icke-exklusiv licens att använda Produkten. Licensen får användas i undervisningen av den skolenhet som accepterat dessa användarvillkor, eller av privat anhörig till eleverna.

3.2 Med undantag för vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor (eller är tillåten tillämpning enligt tvingande lagstiftning) får Användaren inte: (i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Produkten; (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Produkten vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Produkten; (iv) underlicensiera, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda Produkten kommersiellt; eller (v) göra Produkten tillgänglig för tredje part.

4. Immateriella rättigheter
4.1 Samtliga rättigheter förknippade med Produkten, med undantag för Användargenererat material, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter tillkommer OMMH Scandinavia AB. Användaren erhåller inte någon rätt till Produkten utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal.

4.2 Användaren ansvarar för att dels på egen hand ha inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material, dels för att elever/personal har inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material. För det fall Användaren uppmärksammas på att det förekommer olagligt material i Produkten ska Användaren skyndsamt underrätta OMMH Scandinavia AB om detta.

4.3 Användaren är skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla OMMH Scandinavia AB skadeslöst avseende kostnader som åsamkas OMMH Scandinavia AB till följd av anspråk som kan härledas till att Användarens bruk av Produkten gör intrång i annans immateriella rättigheter, förutsatt att OMMH Scandinavia AB utan dröjsmål informerar Användaren om sådant anspråk.

5. Användning av Produkten
5.1 Genom användande av Produkten accepteras dessa Användarvillkor och Användaren ges tillgång till gratisversionen av Produkten.

5.2 Kommersiell vidareöverlåtelse av OMMH Scandinavia AB-material i Produkten är inte tillåten.

5.3 Vid användningen av Produkten är Användaren skyldig att iaktta de föreskrifter som anges i tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som OMMH Scandinavia AB utfärdat.

5.4 Användaren får inte, utöver vad som krävs för Användarens och skolenhetens egen användning av Produkten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av OMMH Scandinavia AB tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.

5.5 OMMH Scandinavia AB ambition är att hela tiden utveckla och förbättra Produkten. I detta syfte har OMMH Scandinavia AB rätt att registrera, spara och föra statistik över Användarens inloggningar avseende Produkten.

6. Ansvarsbegränsning
6.1 OMMH Scandinavia AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av Produkten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är Användaren informerad om och accepterar att OMMH Scandinavia AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till Produkten och att OMMH Scandinavia AB inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då Produktens åtkomst sker via internet. OMMH Scandinavia AB ansvarar för att Produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott på grund av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som OMMH Scandinavia AB inte kan råda över.

6.2 OMMH Scandinavia AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, extern tjänst eller webbsida till vilken Produkten länkar, undantaget material och sidor som är producerade av OMMH Scandinavia AB.

6.3 OMMH Scandinavia AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av Produkten eller informationen som förmedlas i densamma.

7. Fel eller brister
Om fel eller brist föreligger i Produktens premiumutförande och om OMMH Scandinavia AB inte avhjälpt sådant fel inom 30 dagar från Användarens skriftliga reklamation, har Användaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet gällande Produktens premiumutförande. Uppsägningsrätten förutsätter dock att avvikelsen är av väsentlig betydelse för Användarens bruk av Produkten och att Användaren använt Produkten i enlighet med tillhörande instruktioner och dokumentation och övriga av OMMH Scandinavia AB meddelade föreskrifter.

8. Avtalstid, upphörande
8.1 Dessa användarvillkor gäller träder i kraft från det att användaren laddar ner Produkten.

8.2 För det fall Användargenererat material vid upprepade tillfällen innehåller olagligt material i enlighet med vad som anges i punkterna 4.2, 4.3 och 4.4 äger OMMH Scandinavia AB rätt att omedelbart häva detta avtal och stänga av Användaren från Produkten.

8.3 Utöver vad som i övrigt anges i detta Användaravtal har part rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tio dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.

9. Villkorsändring
9.1 OMMH Scandinavia AB har rätt att vidta ändring i eller tillägg till dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft en (1) månad efter att de publicerats på http://schoolchat.se/vanliga-fragor-och-svar/anvandarvillkor/

10. Behandling av personuppgifter
10.1 De personuppgifter som lämnas av Användaren i samband med beställning och användning av Produkten behandlas av OMMH Scandinavia AB i enlighet med personuppgiftslagen (1998:1191) samt vid var tid gällande lagstiftning. Licenstagaren samtycker till att lämnade personuppgifter kommer att användas för administration av Produkten. Användaren har rätt att begära information från OMMH Scandinavia AB om behandlingen av personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas genom att kontakta info@schoolchat.se.

10.2 Licenstagaren samtycker till att personuppgifter som lämnas enligt punkt 10.1 ovan kan även komma att användas för information och marknadsföring från OMMH Scandinavia AB. OMMH Scandinavia AB ansvarar ej för registrering av personuppgifter som Användaren på egen hand genomför i samband med användning av Produkten.

11. Tvistlösning
11.1 Eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta licensavtal ska lösas i enlighet med svensk rätt i svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta använda sajten accepterar du detta. mer information

Vi använder cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och personalisera delar av innehållet. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Informationen som sparas i filen kan vara information om senast besökta sidan eller ett val i navigeringen som du har gjort.

Stäng